Danderyd

Korta fakta

Geografiskt belägen nordnordöst om Stockholm.

Invånare år 2009: 30 851
år 2003: 29 861

Yta: 26 km2

Kommundelar: Danderyd, Djursholm, Stocksund och Enebyberg.

 


Om kommunen

Livet i Danderyd präglades av Djursholmsgodset. Godset omfattade när det var störst Danderyd, Lidingö och delar av Täby. Under 1500-, 1600- och 1700-talen ägdes Djursholmsgodset av ätten Banér. 

Under järnålders fanns flera gårdar, där namnen fortfarande lever, som Rinkeby, Ekeby, Eneby, Klingsta, Nora, Berga, Kevinge, Svalnäs, Ösby. Många gårdar har kvar byggnader från 1700- och 1800-talen.

Till Danderyd kom man med färja fram till 1716 då den första flottbron var klar. 1836 byggdes en fast bro och 1885 byggdes den första järnvägsbron och därmed kunde villastäderna byggas. 1880-talet bildades tomt- och villabolaget Djursholms AB och Stockby. Enebyberg blev municipalsamhälle 1914 och Danderyd och Nora trädgårdsstad bildades 1926. På 1940-talet fanns alla samhällstyper inom Danderyd: Danderyds landskommun, Enebybergs municipalsamhälle, Stocksunds köping och Djursholms stad. 1971 bildades nuvarande Danderyds kommun.

Se www.danderyd.seAtt uppleva

Alice Tegnér, Berga gård, Blanchegården, Bryggare Berg, Bråvallavögen, Båtmanstorpet, Cedergrenska tornet, Danderydsberg, Danderyds krog, Danderyds kyrka, Danderyds sjukhus, Djursholm, Djursholms Ekeby, Djursholms kapell, Djursholms slott, Djursholms Ösby, Djursholms vattentorn, Ekeby gård, Ekebysjön, Ekeliden, Elsa Beskow, Enebybergs centrum, Enebybergs gård, Gösta Mittag-Leffler, Kevlinge gård, Klingsta, Långängens gård, Mörby, Nils Poppe, Nora gård, Nybytorp, Roslagsbanan, Stockby gård, Stocksund, Sätra prästgård, Tornvillan, Tranholmen, Viktor Rydberg, Villa Ekeliden, Villa Midgård, Ösby, Ösbysjön


Djursholms Ösby
1891 öppnade hållplatsen för Roslagsbanan under namnet Djursholm. 1893 ändrades namnet till Ösby och 1920 blev det Djursholms Ösby. Under en kort tid på 1940-talet var stationens Sveriges trafiktätaste, med 350 tåg om dagen. Detta var ju en knutpunkt för bandelarna mot Rimbo, Österskär, Näsbypark och Djursholm. I Ösby kunde man beställa tågbiljetter till hela Europa!

Bostadsområde runt stationen började byggas 1910 och sedan byggdes de de följande decennierna.


Bråvallavägen
Kung Harald Hildetand var 150 år och orkeslös, men han ville dö i strid. Han kallade därför på kung Sigurd Ring. Slaget mellan dessa två stod på Bråvalla. Om det är detta Bråvalla, förtäljer dock inte historien...

Detta är en station längs Roslagsbanan. Här finns den ursprungliga väntkuren i trä kvar. Strax söder om stationen, vid sjän Ekebysjön, ligger Nybytorp, en 1700-talsgård med lider och redskapsbod, ladugård, loge, stall och svinstia. Gården är restaurerad med historisk fingertoppskänsla.

Ösbysjön är Djursholms badsjö och på norra sidan finns en badanläggning från början av 1900-talet, då utomhusbad var en nyhet och ansågs livsfarlig, men även en ren sinekur.

Här finns en av de bäst bevarade områdena med 1920-tals klassisistisk arkitektur i Danderyd.


Djursholms Ekeby
En av stationerna längs Roslagsbanan heter detta. När banan invigdes 1885 hette hållplatsen Danderyd, sedan blev det Djursholms Danderyd och 1935 fick den sitt nuvarande namn.

Ekeby gård ägde den mark där järnvägen byggdes och resten av gårdens mark styckades i tomter 1899 och såldes till ett något lägre pris än i övriga Djursholm. Anledningen var att de som sålde, Djursholms AB, inte ville se till att det fanns vatten, avlopp och belysning på samma sätt som de gjort på andra ställen. 1904 bildades Ekeby Villaförening och några år senare löste de dessa problem. Vattentornet finns ju i närheten.


Djursholms slott

Slottet ligger i närheten av Djursholms torg. Slottet har anor från 1400-talet och fick sitt nuvarande utseende på 1600-talet. Det nuvarande utseendet är dock en återställande som gjordes på 1960-talet då man tog bort senare tiders förändringar, för att återställa det till det Banérska utseendet. I dag är det en form av kommunalhus. Här har dock funnits telefonstation, apotek, post, bostäder, skola mm.

Slottet var kronan i Djursholmsgodset som gick i arv i släkten Banér 1508-1913, med undantag 1600-1612, då godset var konfiskerat av kronan eftersom Gustaf Banér hade stöttat kung Sigismund och inte hertig Karl som vann kampen om kronan. Gustav blev avrättad.


Djursholms vattentorn

Man kan faktiskt besöka vattentornet som ligger vid Djursholms slott.

Djursholms kapell
byggdes vid sekelskiftet 1900 i nationalromatisk stil, med spånklädsel och öppna takstolar som man tänkte sig vikingabyggnader. Det är dock fler stilar som finns i kapellet, från gotik och renässans till jugend ...

Villa Ekeliden
Elsa Beskow (1874-1953) bodde i Djursholm under stor del av sitt liv. Född Maartman och gift med Natanael Beskow fick hon sex söner och gjorde en mängd böcker. Innan Beskow flyttade hit bodde Viktor Rydberg här.

Alice Tegnér
Detta är inte en plats, men denna kvinna som flyttade hit 1890 har betytt mycket för musiken i kommunen och egentligen hela Sverige - eller hur!

Stocksund
Sundet har alltid varit ett besvärligt hinder. Redan på 1400-talet gick vägen mellan Roslagen och Stockholm över Stocksundet. Under 1600-talet fanns här en färja som Djursholmsgodset höll med - mot avgifter av de resande. Allmogen i Roslagen klagade vid 1697 års riksdag på den besvärliga överfarten som inte fungerade eftersom färjkarlen inte skötte sitt uppdrag. 1716 byggdes den första bron, en flottbro - anledningen var nog främst att hjälpa Stockholm om Ryssland skulle anfalla.  1797 demolerades flottbron av en lösdrivande timmerflotte och trots ständiga reparationer fungerade den inte bra, vid högvatten var bron till största översvämmad. I september 1824 rasade ett våldsamt oväder över Nordeuropa och Stocksundsbron blev totalt sönderbruten. 1825 byggdes en vindbro som fanns kvar ända till slutet av 1950-talet. Avgift för resande fanns kvar ... Den nya Stocksundsbron togs i bruk 1936 och den gamla förföll snabbt.

Järnvägsbron är en egen bro och den byggdes 1885. Stationshuset byggdes 1904 i nationalromantisk jugend.


Stockby gård
Stockby var en by med flera gårdar, byn omnämns första gången 1361. Det blev senare en gård som ingick i Djursholmsgodset. 1888 bildades Stockby AB som köpte gården och dess marker för att exploatera för bebyggelse. Den första tomten såldes till Cedergren som byggde tornet.

Cedergrenska tornet
Albert Gotthard Nestor Cedergren köpte 1889 en tomt av Stockby AB, tomten var på 70 000 kvm. Några år senare lät han plantera en skog av barrträd och byggde upp en märklig botanisk trädgård. Cedergren ville ha ett torn på sin mark, ett torn på områdets högsta punkt som skulle bli hans bostad, det skulle byggas med gamla tekniker, hantverksmässigt. Det viktiga var att bygga och att det tog lång tid gjorde ingenting. År 1900 började man med markarbeten. 40 000 tegelstenar började muras och det räckte upp till tredje våningen. Ytterliggare 60 000 tegelstenar kontrakterades och man fortsatte bygga. 1908 blev tornet klart till det yttre. 1921 dog jägmästare Cedergren, i testamentet står det att egendomen ska tillägnas ”något ädelt och gagneligt eller eljest allmännyttigt ändamål”. Cedergrens fyra döttrar skrev gemensamt testamente och när den sista dog tillföll egendomen Skogshögsskolan, som dock avstod arvet. I stället hamnade egendomen hos Nordiska museet som senare sålde parken och tornet till Danderyds kommun. 1993 bildades Föreningen Cedergrenska Tornets vänner och genom deras arbete kom arbetet med tornet igång igen. 1996 var även tornets inre klart. Idag är det restaurang i Riddarsalen – rekommenderar söndagsbrunch och sedan titt från terrassen och promenad i parken!

Mörby
Järnvägsstationen Mörby ligger vid T-banestationen Danderyds sjukhus. Hållplatsen för Roslagsbanan öppnade 1906. Intill ligger Mörby verkstäder som sköter reparation och underhåll av lok och vagnar. Mörby gård låg där bussterminalen vid Danderyds sjukhus ligger idag.

Mörby villaområde började byggas 1911. Tanken var att statstjänstemän i Stockholm skulle få möjlighet att bygga egna bostäder på tomter som staten upplät med tomträtt. Det var "Tjänstemannasamhällets vid Mörby egnahemsförening m.b.p.a." som hanterade det hela.


Danderyds sjukhus
Sjukhuset invigdes 1922 och hette då Mörby lasarett och hade då plats för 118 patienter. Under de första decennierna hade de olika lasarettavdelningarna varsin täppa i köksträdgården invid Edsviken. Danderyds sjukhus byggdes 195 och har ca 1250 vårdplatser och ca 4500 anställda.

Klingsta
Tornvillan är uppförd i början av 1900-talet och är en typisk sekelskifteshus med torn och spiror.

Klingsta gård var som de flesta gårdarna här under Djursholmsgodset. 1932 styckades marken till villasamhället Klingsta Park. Manbyggnaden som är från 1820-talet, ägs av landstinget.


Danderyds kyrka
Här fanns en kyrka redan på 1400-talet. Den har sedan byggts ut i omgångar och fick sin nuvarande utformning på 1600-talet - under Banérs epok i Danderyd.  I kyrkan finns en av landets äldsta kristusstaty från 1100-talet och ett triumfkrucifix från 1200-talet och en madonna skulptur från 1300-talet.

Danderyds krog
Krogen är omtalad sedan 1600-talet och krogrörelsen fanns kvar till 1828, då rättigheterna drogs in. Det blev sedan ett arrendehemman fram till 1940-talet, då Nils Poppe köpte Danderydsberg.

Båtmanstorpet
I Danderydsberg låg en av de fem båtmanstorp som fanns i Danderyds socken enligt Karl XIs indelsverk. Båtmanstorpet låg under Rinkeby rotegård och båtsmännen här fick soldatnamnet Rinkman och nummer 71 och hörde till Södra Roslagens IIa båtmanskompani. Båtsmän från detta torp har spårats ända från 1721.

Torpet är relativt väl bevarat med förstuga, dagligstuga och finkammare, ingen el och inget vatten inne. Torpet ligger i skogsbrynet med syrenbersån och apeln, där det alltid legat.


Blanchegården
August Blanche, författaren och politikern var en tid informator hos familjen Grönlund på Nora och bodde då i inspektorsbostaden, idag Noragårdsvägen 36. Denna byggnad från 1750 var tidigare Nora gårds manbyggnad innan den nuvarande uppfördes.

Villa Midgård
En märklig matematikprofessor som levde 1846 till 1927 byggde en märklig villa i Djursholm. Han och hans fru Signe levde furstligt här och i sommarstället i Tällberg  (nuvarande Hotell Dalicarlia). Huset började uppföras 1889, ritat av Ferdinand Boberg och här finns flera bibliotek - här fanns (finns?) det största matematiska biblioteket i världen. Idag är det en plats för forskare, Mittag-Leffler institutet.

Enebybergs gård
Under 1500-, 1600- och 1700-talen hörde delar av Eneby by till Djursholmsgodset. 1769 köptes hela byn loss och blev en egen gård, strax efter byggdes också manbyggnaden. Det var Bryggare Berg som köpte först köpte ett hemman i den gamla byn och sedan efter storskiftet kunde köpta resten av marken och därmed skapa Enebybergs gård, namnet är alltså efter Berg. Berg ville skapa ett bryggeri och öppnade krog, men Gustaf III gjorde stadsmonopol på sprittillverkningen och i samma veva dog Bergs hustru, så Berg gav upp och sålde det hela redan 1776.

1907 bildade dåvarande ägaren av gården, Ernst Kihlberg, AB Enebybergs villastad för exploatering av marken. Två år senare fick Roslagsbanan en hållplats här. De äldsta delarna av Enebyberg är typisk för det tidiga 1900-talets egnahemsbyggande.