Norra Stockholm

Lite bakgrund

  Det dröjde en tid innan staden växte norrut. Detta eftersom militären hade övningsfält lite hör och där -  det finns ju anledning till att Järvafältet har fått vara så orört så länge ...

I mitten av 1600-talet låter greve Gustav Bonde bygga Hässelby slott och därefter blir släkten Bonde ägare till mycket i Spånga socken. År 1931 säljer ägaren marken till Stockholm stad, men inte förrän Spånga inkorporeras med Stockholm 1949 börjar man bygga och då i BlackebergAtt uppleva

Akalla, Järvafältet, Kista, Nälsta gård, Rinkeby,

 


Nälsta gård
ligger på Rättar Vigs väg i stadsdelen Nälsta. Gården har varit bostad fram till 1984. Från 1985 använder Spånga Fornminnes- och hembygdsgille gården som sitt hemvist. Gården har funnits sedan 1200-1300-talen. Den nuvarande gården uppfördes i början av 1800-talet. Runt 1880 byggdes en ny mangårdsbyggnad, men den revs på 1960-talet. Idag är det tre hus på gården, i Klockboden, där vällingklockan satt, har Hembygdsgillet sitt museum och utställning. Ett av de andra husen är ett båtmanstorp från 1700-talet som flyttats hit.

Järvafältet
Järvafältet är ett av länets största naturreservat, 2000 hektar. Landskapet är stigar och grusvägar som slingrar sig fram genom ett varierat landskap mitt bland Stockholms förorter. Här finns lummiga lövskogar och dunkla granskogar fyllda med sin blomprakt. Området befolkades redan under bronsåldern och har sedan dess ständigt påverkats av människan. Ravalen och Säbysjön är fina fågelsjöar och det finns badmöjligheter vid Översjön. Vid Molnsättra gård föder man upp biffkor som strövar fritt. Älg, rådjur, hare, räv och grävling rör sig givetvis fritt i området. Järvaleden startar vid Ursviks motionsgård och ger upplevelser av Järvafältets skiftande natur,

Namnet Järva kommer från en by med samma namn. Gården låg strax söder om reservatet. "Järve" är fornsvenska och betyder sand, grus eller sandbank. 1905 beslöt riksdagen att Järvafältet skulle bli militärt övningsfält, därmed konserverades området från exploatering. Först i mitten av 1960-talet blev området mål för utbyggnader efter militärtiden. Opinionen protesterade och detta skyddade åtminstone delar av fältet. 1979 blev större delen av Sollentunas del naturreservat, 1982 blev Järfällas del naturreservat.

Igelbäcken är 10 km lång och har en fallhöjd på 17 m, vattnet är rent men tyvärr har vattenmängden minskat radikalt.. I Igelbäcken som rinner från Säbysjön till Edsviken, vid Ulriksdals slott, finns grönlingen kvar - en fisk som finns på ytterst få ställen i Sverige! Hur den kom dit vet man inte riktigt, troligen är den inplanterad av kung Fredrik I som satte ut exotiska fiskar i Ulriksdals slottspark, kanske satte han ut grönlingen i vattnet här - annars måste den simmat hit själv för nio tusen år sedan då Östersjön var en sötvattensjö.


Rinkeby
 
fick på 500-talet sina första fasta bosättningar. Vid utgrävningar i området har man hittat mängder av fornfynd. Namnet kommer från det fornnordiska ”rinkr” som betyder krigare. En av utgrävda gravarna innehöll rester av en vuxen man som bränts på bål och de gravgåvor som omgav honom var bl a en importerad glasbägare och en vapenutrustning, dessutom resterna av en berguv och en duvhök. Graven har daterats till 700 e Kr. Det äldsta skriftliga omnämnandet av Rinkeby är från 1347 och 1424 hölls ting i Rinkeby. Under medeltiden bestod Rinkeby av fyra gårdar och fungerade troligen som centrum för den här delen av Järvafältet. Rinkeby gårds mest kände ägare var Kung Gustav II Adolfs livläkare skotten Jacob Robertson. Han fick 1628 Rinkeby till skänks av kungen, liksom andra byar och gårdar i trakten bl a Tensta och Akalla. Efter Robertsons död 1652 delades Rinkebys gårdar upp och kom att ägas främst av bönder. Rinkeby var en ekonomiskt sett rik socken, men på 1700-talet försämrades det. Befolkningsantalet sjönk och malaria var en svår folksjukdom. I mitten av 1800-talet upplevde Spånga några riktigt svåra missväxtår och hälften av socknens hushåll levde helt eller delvis på understöd. 1905 köpte staten Järvafältet för att användas som militärt övningsfält. Jordbrukare på Rinkeby, som nu var en enda gård, fick efter statens övertagande arrendera marken.

I början av 1960-talet bestämdes det att militären skulle lämna Järvafältet. Bostadsbristen var stor och man planerade att skapa ett flertal nya stadsdelar med hyreshus och centrumanläggningar här, bl vid Rinkeby gård. En generalplan för det nya Rinkeby började utarbetas 1962 och beslut om att starta utbyggnaden fattades 1966. Samma år revs Rinkeby gård på vars plats Rinkeby centrum skulle komma att ligga. Den första stora inflyttningen i Rinkeby skedde 1969. Inledningsvis var servicen bristfällig tunnelbanan var ännu inte framdragen och endast en provisorisk livsmedelsbutik fanns, inrymd i en barack. Centrumet stod färdigt 1971, samma år som alla bostadshus var färdigbyggda. Tunnelbanan kom 1975. Rinkeby var en förort i miljonprojektet och husen hade allvarliga tekniska brister och dåligt rykte. 1987 började ett stort ombyggnadsprojekt och husen har förvandlats enligt nya idéer, några hus revs andra fick fler våningsplan, nya portar, färger och design både utvändigt och invändigt. Det är mycket spännande att gå runt i denna nygamla miljö.


Kista
Kista brukar kallas Sveriges Silicon Valley med IT-företag samlade. Silicon är det engelska namnet på kisel, vilket ger namnet på orten en extra krydda. Det första större företaget som flyttade hit inom IT var det Ericssonägda Svenska Radioaktiebolaget (som valde Kista för då det fanns expantionsmöjligheter) sedan har fler och fler kommit. Nu finns även utbildningen här, både KTH och Stockholms universitet finns i Kista.

Man har hittat gravar från 400-talet där Kista centrum numera ligger. Namnet Kista kommer från Kista gård, byggd 1717 och som fortfarande finns kvar. I början av 1800-talet ägdes gården av Johan Fredrik Lieberdt, som byggde ut så att gården totalt bestod av 18 hus. I området låg även Ärvinge gård. När militären kom hit i början av 1900-talet fortsatte jordbruken på gårdarna. Det var först när det stora bostadsbyggandet inleddes som jordbruken upphörde. Kista uppfördes sist av förorterna på Järvafältet, mellan 1975 och 1980. Man hade lärt sig av de tidigare missarna och det blev mer varierande bostadsbestånd i Kista.


Akalla
Byn är antagligen från tiden runt Kristi födelse. Akalla omtalades första gången 1323, då jord i Akalla skänks till Uppsala domkyrka, men det var under 1600-1700-talet som flertalet stora gårdar byggdes upp. Några gårdar finns kvar idag och används för olika fritidsaktiviteter. Jordbruk var det här ända in på 1970-talet. I grönområdet intill byn ligger flera gravfält som visar att platsen hade fast bosättning under järnåldern, andra gravar har hittats som tyder på en bosättning redan under bronsåldern. Namnet Akalla kan tolkas som åkarlarnas by, vilket syftar på Igelbäcken som ännu rinner söder om byn. Under 1970-talet började man bygga upp hustyper av olika slag i Akalla. Husen är fortfarande låga runt Akalla by, men ju närmare stadsdelens kärna man kommer desto högre byggnader tornar upp sig. Centralt finns höghus upp till 12-13 våningar som dominerar stadsbilden och det bor totalt ca 8300 personer i Akalla.