Upplands Väsby

Korta fakta

Geografiskt belägen norr om Stockholm.

Invånare år 2009: 38 248
år 2003: 37 351

Yta: 75 km2  

 


Om kommunen

Upplands Väsby ligger i södra Uppland och landskapet är som överallt runt i området, goda åkerjordar och skogsklädda moränmarker. Spår av inlandsisen finns genom isräfflor, flyttblock - och givetvis rullstensåsen som sträcker sig genom en stor del av Uppland. En hel del av åsen är bortgrävd och nyttjad till byggnader och vägar. Jordbruksbygden dominerades av några herrgårdar, men efter att järnvägen växte samhället snabbt och Väsby varr ett av de första självständiga industrisamhällena vid norra stambanan och skiljer sig just genom sin brukskaraktär från grannkommunerna.

De första människorna i området bodde på åsen, som reste sig ur vattnet med landhöjningen. Man levde av fiske, säl- och sjöfågeljakt. Vid utgrävning av Ekebo gravfält har man hittat en bronsyxa från 600-700 f Kr. Under järnåldern, då havsnivån var ca fem meter högre än idag fanns det omkring trettio gårdar i Upplands Väsby, ungefär 220 personer bodde här då - ganska många. Man har funnit 76 runinskrifter i kommunen, de är inristade på runstenar eller stenblock eller berghällar. De flesta texterna är korta minnestexter men broläggningen vid Harby samt ett sjöslag beskrivs närmare. Några kända ristare är Öpir, Visäte ch Fot.

Se www.upplandsvasby.seAtt uppleva

Antuna, Cajsa Warg, Carl Jonas Love Almqvist, Eds kyrka, Eds prästgård, Edsjön, Fresta, Färjkarlstorpet, Gunnes gård, Hammarby apotek, Hammarby kyrka, kyss Carlsson, Kyrkbyn, Löwenströmska, Njursta, Runby, Runsa, Sandudden, Sju riddares träsk, Skavska, Skålhamra kungsgård, Skälby, Smedbyparken, Stora Vilunda, Stora Wäsby, Sättra, Torsåker, Varggropar, Väsby, Zamora


Väsby villastad
Bebyggelsen var från början mest arbetarbostäder till industrierna Wäsby- och Optimusverken. Sex fastigheter har huvudbyggnaderna kvar sedan den första stadsplanen 1910, resten har byggs under årtiondena därefter. Mycket är förändrat med om- och tillbyggnader och den ursprungliga stadsplanen visade på en jugendstil med lekfullt oregelbundna kvarter och krokiga gränder mellan större gatustråk, vilket man fortfarande känner på vissa ställen.

Zamoras kulle, Runby
Gravhögen i Runby kallas Zamoras kulle, efter pukslagaren Zamora som kom till Sverige i slutet av 1700-talet. Denne morie kom så småningom att bo på Runby Nedre gård (nuvarande hembygdsgården). Morier var en benämning på muhammedansk stadsbefolkning i de nordafrikanska medelhavshamnarna. Romarnas namn på den infödda befolkningen i nordvästra Afrika var ”mauri”.

Runby fanns redan på medeltiden, då bodde kända släkter här, men sedan blir det mer enkelt folk. Den siste arrendatorn brukade jorden fram till 1965, därefter hade kommunen köpt gården och markerna som nu blivit bostäder. Gårdens byggnader har nu hembygdsföreningen och gården ligger på Hagvägen 2.

Namnet Runby omtalas på en runristning och kan tolkas som "Byn på hraunen". Hraun = blockrik höjd.


Njursta
Strax söder om Runbyrondellen finns ett före detta kyrkoherdeboställe som idag är en arrendegård. Tillsammans med drängstugan/uthuset och Eds prästgård och stall bildar det en enhet som fungerat ihop under lång tid.

Eds kyrka
I stigluckan till kyrkan finns en kopia på en runsten som togs bort och fördes till England 1687. Originalet finns på ett museum i Oxford.

Runsa

Vid Runsa finns en av Sveriges mest kända skeppssättning. Den är 56 m mellan för och akter. Skeppssättningen är från 400-500-talet. Skeppssättningen funktion är man inte helt säker på, om det är en grav, samlingsplats eller minnesplats ...

Vid Runsa finns också en fornborg. Fornborgen låg högt och gjord så att den var lätt att försvara. I Runsa ser man rester efter husgrunder och fornborgens kraftiga murar.


Sättra gård
Området ligger på sydvästra delen av Runsahalvön och är naturreservat.

Stora Wäsby
Huvudbyggnaden är från 1700-talets mitt och är bostad åt släkten de Geer sedan 1668.

På slottets ättebacke finns kommunens största gravfält, ca 200 gravkullar. På slottets område har man hittat arabiska mynt.


Fresta
Klockarbostaden och Kyrkstallarna  vid kyrkan är q-märkta och värda ett besök.

I Östra Fresta finns rester av ett omfattande stensträngssystem som markerade gränsen mellan utmarken och inägorna.


Hammarby apotek
1913 hände något ruskigt på apoteket. Huset finns kvar och man ser det från motorvägen. Just som apotekaren skulle stänga apoteket, rusade någon in och knivhögg honom. Apotekaren lyckades släpa sig upp för trappan till familjen och varna dem. Tjänsteflickan smög ner i apoteket, till telefonen, för att ringa efter hjälp, men även hon blev knivhuggen. Hon överlevde och kunde efteråt tala om att mannen hade hemska svarta ögon. Polisen hittade några italienare som man misstänkte och det blev rättegång. Försvarsadvokat Axel Carlsson lyckades övertyga domaren om de anklagades oskuld och när domaren förkunnade detta störtade modern till en av de anklagade fram, föll på knä och kysste domarens hand - då sa domaren de bevingade orden "kyss inte mig, kyss Carlsson!". Mordet blev aldrig uppklarat.

Kyrkbyn längs Charlottenborgsvägen
Kyrkbyn ligger på Brunkebergsåsen, ca 1,5 km nordost om Väsby centrum. Byn består av ganska enkla bostadshus från 1800-talet som tillsammans med Hammarby kyrka och prästgård bildar ett gammalt sockencentrum.

Löwenströmska lasarettet
Lasaretten byggdes i början av 1800-talet och bekostades av Gustav Adolf Löwenström, bror till kungamördaren Jakob Johan Anckarström - och väl som ett sätt att försona broderns dåd. Från början var det 16 vårdplatser, sjukhuschefen hette Christian Ziegert och jobbade här i 40 år. Det var främst fattigt folk som kom hit, de som hade råd vårdades hemma i stället. Bedövningsmedel fanns inte förrän 1858 och operationsinstrumenten som inköptes när sjukhuset var nytt användes i närmare 60 år utan att bytas ut. I slutet av 1800-talet byggdes lasarettet ut till 55 platser. Denna byggnad användes till långvårdssjukhus fram till 1993, men numera är det annan verksamhet i just dessa lokaler. Löwenströmska är fortfarande ett sjukhus i full drift.

Torsåker
Här finns en lindallé med anor från 1700-talet och är kommunens enda naturminne.

Det finns också ett gammalt Magasin som är sevärt.


Färjkarlstorpet
Här finns varg- och fångstgropar att beskåda.

Anna Christina Warg
Christina Warg föddes 1703 i Örebro och dog 1769. Hon var husföreståndarinna på Löfsta gods i Eds församling, där hennes syssling bodde med sin make, Catharina och Leonard Klinckowström. Det var ett stort gods och till stor del självhushåll. Christina - som själv aldrig kallade sig Cajsa - var skicklig och var känd för sin goda mat. Hon förde anteckningar som senare blev en kokbok. Kajsa Wargs kokbok "Hielpreda i Hushållningen För Unga Fruentimber" var en bestseller på 1700-talet, den översattes till tyska och har kommit ut i många upplagor. Den gavs ut 1755 och blev grunden för borglig svensk matlagning under några generationer. "Man tager vad man haver" är inte ett uttryck av Christina Warg, nej hon var noggrann med innehållet i sina recept.

Carl Jonas Love Almqvist
Love föddes i en borglig familj, men blev en samhällskritiker. Love kom till Sättra i Eds församling när han var tre och bodde här tills han började studera i Uppsala tolv år senare. Han beskriver sin barndom som idyllisk till han var 13, då modern dog. Han gifte sig och fick barn med en bonddotter, när han själv var bonde i Värmland. Han har senare arbetat på ett antal tidningar, som lärare, rektor, författare. Böckerna var samhällskritiska och efter boken "Det går an" blev han så kritiserad att han var tvungen att fly landet - vilket också berodde på ekonomiska problem.