Haninge

Korta fakta

Geografiskt belägen söder om Stockholm, vid Saltsjön.

Invånare år 2009: 74 968
 år 2003: 71 396

Yta: 454 km2

Kommundelar: Handen, Brandbergen, Vendelsö, Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta, Dalarö, Skärgården


Om kommunen

Haninge är en av länets största kommuner till ytan - om man räknar med vattenarealen. Det finns 860 öar.

Kommunen består av de gamla kommunerna Österhaninge och Västerhaninge. Ordet Haninge kommer från Hane som är ett gammalt ord på skogsfågel. På runstenar inom kommunen har man hittat bilden av en Hane - på den ena var den vänd mot öster, på en annan vänd till väster ...

Österhaninge socken innefattade även Tyresö fram till 1642. Österhaninge var gammal jordbruksbygd med centrum/stad-bebyggelse längs kusten. När järnvägen kom blev det problem eftersom järnvägen drogs genom de inre delarna av kommunen. Helt plötsligt var scenen den omvända – den tidigare rika och framgångsrika delen av kommunen hade varit längs kusten, nu blev skedde utbyggnad längs järnvägen, det var här framtiden låg – och kusten blev symbolen för det gamla, omoderna.

I Haninge skärgård finns 600 gästhamnsplatser och vill man dyka ner till vrak, finns bl a Riksäpplet, Anna-Maria och Jutholmsvraket utanför Dalarö och det finns möjlighet till att dyka med kunnig ledning.

Se www.haninge.seAtt uppleva

Biskopsö, Brandbergen, Dalarö, Dalarö skans, Fjärdlång, Gålö, Handen, Huvudskär, Häringe, Ivar-Lo Johansson, Jordbro, Jungfruskär, Kalvsvik, Kymmendö, Muskö, Nåttarö, Ornö, Rudan, Rånö, Sandemar, Sote, Svartbäcken, Slätmossens naturpark, Söderby krog och kvarn, Tungelsta, Tyresta, Utö, Vegabaren, Vendelsö, Västerhaninge, Årsta havsbad, Årsta slott, Österhaninge kyrka


Vegabaren
Denna ligger längs gamla 73an, längs gamla vägen mellan Nynäshamn och Stockholm. Detta lär vara Sveriges första hamburgerbar och hit vallfärdade ungdomar på sina motorförsedda två- och fyrhjulingar.

Söderby krog och kvarn
Mitt emot Vegabaren, några km norr om Haninge centrum ligger Söderby. Längs vägen finns ett rappat vitt hus, Söderby grindstuga. På 1600- och 1700-talen var detta ett gästgiveri och skjutshåll och därmed givetvis också krog. Fram till 1730-talet hölls ting här, därefter tog Tingshuset i Västerhaninge över den sysslan. Enligt en karta från 1788 var Söderby krog inte längre upptaget som gästgivargård, då hade Länna i Huddinge socken övertagit detta. Krogrörelse var det dock här in på 1800-talet. De hus som tillhörde en krog är numera korta och huset är tillbyggt på baksidan, men fasaden mot Nynäsvägen har kvar sin ålderdomliga prägel.

Söderby kvarn ligger granne med krogen och mjölnarbostaden är även det är ett vittrappat hus. Byggt på 1600-talet under Drottning Kristinas tid, väggarna är halvmetertjocka, gjorda i lera och halm som stampats ihop. Förutom mjölnarbostad låg här från omkring 1911 traktens telefonstation, den hette först Söderby, från 1936 ändrades det till Handen. 1948 arbetade förutom föreståndarinnan fru Vanja Grip nio personer till, med att förmedla telefonsamtal för de 500 abonnenterna. I juni 1949 automatiserades telefonnätet och stationen stängdes.

Kvarnen låg på 1700-talet vid den idag mer eller mindre igenväxta Dammträsk och flyttades 1813 så den låg bakom mjölnarbostaden. En å grävdes från sjön för att förse kvarnen med vattenkraft. 1920 avstyckades Söderby kvarn från Söderby gård. Kvarnen köptes av mjölnare Grip och efter hans död 1931 tog sonen över. Sonen lät elektrifiera kvarnen 1940. Numera är det kommunen som äger fastigheten och bl a har motorklubbar och andra föreningar fått använda husen.


Vendelsö
var bebodd redan på stenålder med kringströvande jägare, här fanns även korsriddare på sin tid. Drottning Kristina lär ha vistats här ibland och det påstås att hon hade ett jaktslott i trakten. Det var utpräglad jordbruksbygd och dominerat av Vendelsö säteri. Säteriet, Vendelsö Gård, låg vid Drevviken och är nu helt borta och idag ligger villor på platsen. Kvar finns den pampiga allén från 1700-talet, som fortfarande gör det trångt för bussarna. Gården blev säteri före 1610 och hade länge samma ägare som Årsta. 1686 såldes den till statssekreteraren Samuel Åkerhielm och angavs vid den tiden som "välbyggd". 1689 övergick den till släkten Rosenhane som ägde gården till 1761. Anläggningen fick sin form i slutet av 1600-talet, timrad mangård med målat paneltak. Ekonomibyggnader väster om gården och trädgårdar till öster och söder. I början av 1800-talet byggdes gården om och så stod gården till omkring 1910, då en del av ägorna började styckas till villatomter. Omkring 1915 lades jordbruket ned och 1916 köptes herrgården av kommunen som hade folkhögskola där till 1939. Senare har gården ägts av busstrafiken Stockholm-Södertörn som byggt bussgarage på ekonomibyggnadernas plats. Manbyggnaden var igenbommad och vandaliserad tills den revs i slutet av 1990-talet och ersattes med villor. Ena flygeln är sedan länge bygdegård och kan hyras av kommunens invånare.

Tyresta nationalpark och naturreservat
Inom Haninge och Tyresö kommuns gränser ligger Tyresta. Man kommer dit lätt med med buss från Gullmarsplan eller Haninge centrum. Här finns natur att vandra i, fika och Nationalparkernas hus. Tyresta by är en central plats i nationalparken, men man kan också komma in via Åva och Nyfors. Det finns vandringsleder, t o m leder där man kan ta sig fram med rullstol eller barnvagn, Sörmlandsleden passerar genom området.

Tyresta är ett av de största orörda skogsområderna i Sverige utanför fjälltrakterna. Det skyddade området är nära 5 000 hektar och är 7 km i nord/sydlig riktning och 11 km väst/öst. Det invigdes i september 1993 som nationalpark och hade dessförinnan varit naturreservat sedan 1986, Stockholm stad har ägt området sedan början på seklet och sett det som friluftsområde och reservområde. Reservatet består till största delen av barrskogar - där viss delar aldrig blivit huggen (det fanns planer på huggande på 1600/1700-talet men av någon anledning blev det aldrig av). Här finns också lövskogsområden, värdefulla odlingsmarker och ett stycke innerskärgård.

Tyresta by räknas som en av de bäst bevarade byarna i Stockholmstrakten, bebodd redan på järnåldern. Vikingatida gravfält finns i omgivningen och en vacker runhäll i byn (på den finns hanen som gett namn till kommunen!), runstenen är huggen i berget och finns bakom förvaltarens hus. Tyresta nämns redan 1362 och i 1540 års jordebok uppges att det fanns en bonde i byn. Vid mitten av 1700-talet bestod Tyresta av fem gårdar som alla låg på byberget. Det är fortfarande levande jordbruk, eller i alla fall djurbruk och det finns ett jordbruksmuseum i byn.


Svartbäcken
Den gamla skolan som togs i bruk 15 februari 1847 och lär vara Södertörns äldsta bevarade skolbyggnad. Den ligger längs vägen till nationalparken. Till 150-årsdagen, 1997, blev huset ett skolmuseum och visar en skola och lärarbostad i början av 1900-talet.

Folkskolestadgan kom 1842 och innebara att det i varje soken skulle finnas minst en skola med seminarieutbildad lärare. Mats Ersson i Tyresta var den som drev igenom att det blev en skola, han lyckades förresten få igång tre skolor, förutom denna en vid kyrkan och en vid Vaxnäs på Gålö. I början var det färre än hälften av de skolpliktiga barnen som kom, ty föräldrarna tyckte barnen behövdes på gården, dessutom kunde skolvägen vara både lång och farlig. Svartbäckens skola byggdes på mark som tillhörde Vendelsö Gård och underhållet bekostades av bl a Vendelsö och Söderby En känd lärare var Skol-Olle, Mats Olsson som arbetade här 1880-1913. Han gifte sig med en piga i Svartbäckens gård och de fick flera barn och hade även fosterbarn och andra inneboende. Skol-Olle efterträddes av Regina Engström som var kvar tills skolan lades ner 1932, då hon flyttade till Runstensskolan.


Brandbergen
Namnet fick bergsområdet efter en stor skogsbrand som bröt ut 18 juli 1947 på det obebyggda skogsområdet. Bostäderna i Brandbergen började byggas på 1970-talet som del av miljonprogrammet. De första hyresgästerna flyttade in 1970 och några år efteråt var invånarantalet 9000. Brandbergen är uppfräschat och många av husen omgjorda.

Handen
Centralorten i Haninge är Handen med Haninge centrum i mitten. Centrumet är en modernt inomhuscentrum och i närheten, vid pendeltågsstationen, finns en busstation. I Haninge centrum, vid Poseidons torg, finns också ett kulturhus med bibliotek, konsthall kulturrum mm, denna byggnad är arkitektoniskt mycket intressant.

Det var när järnvägen Stockholm - Nynäs öppnades 1901 som en station anlades i Handen och på 1920-talet började bostäder byggas i området. 1934 invigdes kommunalkontoret och Handen blev centralort.

Vid Kolartorp, några kilometer norr om centrum, finns 16 sevärda jättegrytor från istiden i en brant i skogen, den största är ca 2 m, vissa har kvar löpstenarna. I anslutning till denna sevärdhet finns en kilometerlång naturpromenad.


Rudan
Tjugo minuter från storstad - en minut till orörd mark. En friluftsområde som ligger inom synhåll från pendelstationen i Haninge Centrum. Man kan bada i sjön Rudan, fiska ädelfisk och njuta av en massa skog med härliga stigar i. Sörmlandsleden går förbi här. I Teaterladan är det aktiviteter av och till, det4 finns frisbeegolf, pulkabacke, grillplatser, skidspår, motionsspår, barnens kulturstig Kaninstigen mm.

Slätmossens naturpark
är formad av människan under åtminstone hundra år, men först nu under senare år avsiktligt. Man har gjort en dammanläggning för att ta hand dagvatten. Här finns höglänta hallmarker med enstaka kontiga tallar, skvattramdoftande myrmark, promenadvänlig utglesad björkskog, äng, lövsumpskog och täta otillgängliga områden där djuren ännu kan hitta gömslen undan oss människor.  Slätmossen tar emot stora mängder dagvatten från Haninges centrala delar. Varje år rinner ungefär 300 miljoner liter dagvatten genom anläggningen. Dagvatten är regn och smält snö som leds bort från bebyggda områden via gatubrunnar och rörsystem. Dagvattnet spolar med sig föroreningar från bilar, asfaltsytor och byggnader. Föroreningarna kan bestå av luftburna partiklar, gummi- och asfaltsrester, oljor och närsalter. Syftet med anläggningen är att uppnå en mekanisk och biologisk rening av dagvattnet och samtidigt ge rika rekreationsmöjligheter åt kommuninvånare.

Jordbro
Här finns en av landets största förhistoriska begravningsplatser där man vid förstagångsinventeringen 1951 registrerade 800 fornlämningar på ett område på 12000 m2. Den ligger på en av Mellansveriges mäktigaste rullstensåsar, den flacka Stockholmsåsen som då låg vid en havsvik. Gravfältet är från järnåldern och användes nog under större delen av de 1500 år som järnåldern varade. Man har hittat lämningar av en senmesolitisk boplats, dvs en boplats från 4000 f Kr öster om gravfältet, vid något som nog var en skyddad havsvik på den tiden. Man har hittat olika gravtyper, en anses utan motstycke i Sverige, med koncentriska stenkretsar, radiellt lagda ekrar och resta stenar - den ser alltså ut som ett hjul med ekrar uppifrån.

Detta gravfältsområde omtalades första gången år 1668 i Rannsakningar efter antikviteter. Det delas idag av järnvägen och finns på båda sidor om denna, delar har försvunnit eftersom järnvägen går mitt i. Det har funnits planer på att ta bort mer av gravfältet, men man har lyckats rädda det för framtiden.

På gravfältet finns ett stort flyttblock, galgstenen. Här låg Sotshärads avrättningsplats, senast använd 1855.

Bostadsområdet Jordbro byggdes under miljonprojektet och är ett resultat av detta. Det är ombyggt och tillbyggt sedan dess, men grundstommen står kvar. Det finns ett lägenhetsmuseum på Södra Jordbrovägen med lägenhet med inredning från 1970-talet.

Industriområdet Jordbro är en central punkt, här fanns tidigare Åhléns centrallager som viktig hyresgäst, numera tillverkas Coca-Colas produkter här, som enda plats i Sverige (Norden?). Under sommaren brukar det vara guidade visningar av produktionsanläggningen.


Västerhaninge
En centrum som invigdes 1969, vid järnvägen som invigdes 1901. Kyrkan har dock anor från 1200-talet och samhället har bevarat något av sin karaktär som kyrkby. Redan för 7000 år sedan fanns det folk här, fiskare och jägare, tusen år senare blev man bofast och började odla jord och hålla boskap.

Här finns Nordens enda mormontempel, invigt 1985. Delar av området kan man få se under sommarens guidade turer.


Tungelsta
Här fanns mycket trädgårdsnäring, och en del finns fortfarande kvar. Som mest fanns här ett 80-tal handelsträdgårdar, idag finns det några som är öppna för allmänheten. På Tungelstavägen har man dessutom sparat en Torklada, dessa speciella byggnader som fanns där det fanns tvätterier och det fanns det gott om i Tungelsta med lagom avstånd till staden och dess invånares tvättbehov.

Det är miljön kring Tungelsta som Ivar Lo-Johansson skildrar i flera av sina böcker, ty hit flyttade han med sina föräldrar då han var 11 år. En bronsskulptur av honom finns i parken vid stationshuset, liksom en bildsten med motiv ur hans böcker.

Stationshuset är ett av de klassiska, byggt 1901 när järnvägen var ny, idag är det en affär. Kyrkan är relativt nybyggd 1973 och var Sveriges första med dopbassäng. En ny trädgårdspark finns anlagd i centrala delarna med visningsytor för växtsortiment, sommarblomsplanteirngar, perennplanteringar mm. Det är tänkt att det ska växa till ett trädgårdsmuseum.


Österhaninge kyrka
Kyrkan är från 1200-talet från början och är därmed Haninges äldsta byggnad, Den smala höga spiran är från 1500-talet med tjärat spåntak har blivit snurrad av häxorna, vilket syns tydligt. Kyrkan är placerad över en gammal offerkälla. Ägarna till Årsta slott har gynnat kyrkan och ätten Bielkenstierna har ett magnifikt barockgravkor. Dessutom är Fredrika Bremer begravd på kyrkogården.

Kalvsvik
Gården finns omnämnd på 1300-talet men är antagligen mycket äldre. Kalsvi, som det hette förr ör förhistoriskt och syftar förmodligen på en hednisk kultplats, ett vi. Nordväst om Kalvsvik finns en vattenbrunn som lär vara en offerkälla


Årsta slott
I närheten av en skyddad vik av Blistrafjärden, där segelfartyg kunde ankra anlades i början av 1300-talet det medeltida Årsta, som blev ett centrum för Tyska ordern. Här ställde Gustav II Adolf upp sina trupper inför avfärden mot 30-åriga kriget, mönstringsladan finns kvar från den tiden. Den medeltida gården Årsta byttes ut mot slottet som är byggt 1650. Slottet är ganska sig lik som den var när den byggdes, även om omgivningen förändrats en hel del. Slottet  uppfördes av Claes Hansson Bielkenstierna och hans hustru Barbro Åkesdotter Natt och Dag. På 1800-talet bodde författaren Fredrika Bremer på Årsta, eftersom hennes far ägde gården. Även senare när Fredrika var vuxen återvände hon till Årsta, eftersom hon var nära vän till de som då ägde Årsta. Fredrika Bremer dog på nyårsafton 1865 på Årsta slott och är begravd på Österhaninge kyrkogård. På slottet finns ett museum över Fredrika Bremer.


Årsta havsbad
Inte långt från Årsta slott ligger havsbadet som anlades på 1920-talet som HSBs sommarstugekoloni. Här finns faktiskt Sveriges första sportstugemuseum, en fullt utrustad stuga från 1929, vid torget i Årsta havsbad.


Häringe slott

Häringe ägdes år 1500 av Sten Sture d ä och brändes 1501 av den danske unionskungen Hans. Gustav Vasa har också ägt Häringe, liksom Gustav II Adolf. 1628 köpte Gustaf Horn Häringe och han uppförde en manbyggnad i holländsk senrenässans, ett slott som blev klart 1657. Slottet som ligger vid Landfjärden klarade sig undan rysshärjningarna 1719. På 1770-talet gjordes omfattande ombyggnader och slottet fick det nuvarande utseendet. Torsten Kreuger och Axel Wenner-Gren har också ägt Häringe. Som ett minne av Wenner-Gren står en miniatyr av Empire State Building i parken. Här finns ett s k Garbo-rum, ett specialgjort runt rum eftersom Garbo inte gillade hårda kanter. Under Wenner-Grens tid hade man ofta gäster från den stora världen, förutom Garbo,  t ex Josephine Baker, Marlene Dietrich och Zarah Leander. Wenner-Gren började som dammsugarförsäljare och utvecklade Electrolux ...

Intill Häringe slott ligger en ruin. Här lär vikingen Sote ha utkämpat en strid och alltjämt kan man se resterna av ett sjunket vikingaskepp i vattnet alldeles utanför ruinen.


Sandemar
I ett testamente  skrivet av den svenske riddaren Karl Ulfsson (stupad 1260 i Baltikum) omnämns Sanmare. 1467 köpte Erik Axelson-Tott gården då Tyska Orden avvecklades i Sverige. slottet byggdes troligen i början av 1670-talet och man har hittat en anteckning att slottet var klart 1693, det var Tessin d y som var arkitekt. 1738 köpte Carl Wattrang Sandemar, hans mor var Anna Maria Ehrenstrahl och hon förde in en hel del konstskatter från sin far. konstnären David Klocker Ehrenstrahl. Namnet kommer givetvis från all sand och mar är ett annat ord för grund havsvik.

Ryssarna brände ju det mesta längs kusten 1719, men Sandemar fick stå kvar. Möjligen kan anledningen vara att Gabriel Falkenberg, som då ägde Sandemar, hade en brorson (friherre Gabriel Falkenberg) vars fru (Beata Douglas) var syster till livdrabanten Gustav Otto Douglas som blev fången vid Poltava och sedan gick i rysk tjänst - han är utpekad som den som dirigerade de ryska mordbrännarflottorna. Sägnen säger att man på bordet i stora salen hade hittat en lapp med noteringen "Hade jag ej kännt dig, visst hade jag brännt dig." Sandemar är en av de få karolinerslottet som finns kvar. Det är dessutom välbevarat med mycket kvar i originalstil, trots att det fortfarande är och alltid har varit privatbostad.


Gålö
har broförbindelse med fastlandet och är känt för sina bad och vacker natur. Här ligger Stegsholm som har fågelrika vikar och ev vacker flora av blomsterängar och lövskogar. Det finns flera fornborgar och gravfält på ön, och några ryssugnar finns kvar från ryssarnas matlagning när de var på härjartåg i Stockholms skärgård 1719.

På 1940-talet tränade marinen i hemlighet berguvar och sälar i att leta efter ubåtar. Detta skedde vid Sälstationen vid Oxnö.


Dalarö
En skärgårdsidyll, dit badgästerna vallfärdade i slutet av 1800-talet - och fortfarande! Ångbåten gjorde det lättare att ta sig hit. I staden/byn finns exklusiva nya villor, sekelgamla sommarresidens med mycket snickarglädje och punschverandor blandat med små torp från 1700-talet. Societetshusets nuvarande exteriör är från 1860-talet och träkyrkan från 1787. Njut av utsikten från Lotsberget eller Amerikaberget.

1636 förlades Stora Sjötullen hit och det gjorde Dalarö till Sveriges viktigaste tullplats. Tullhuset är en ansenlig tegelbyggnad från 1700-talet. I princip passerade all import till Stockholmsregionen Dalarö ända fram till slutet av 1800-talet.

Dalarö var också en örlogshamn med Dalarö skans utanför. I Dalarö finns ett skärgårdsmuseum som levandegör skärgårdens historia.

Anders Franzén, regalskeppet Vasas upptäckare, hade sin forskarlya i en saltbod från 1895. Idag är det ett litet museum.


Dalarö skans
Klippfästningen ligger fem minuters båtfärd från Dalarö. Sedan 1656 har Dalaröskans skyddat Stockholms södra inlopp och ingick fram till 1854 i rikets fasta försvarsanläggningar. Idag är det ett utflyktsmål med restaurang och övernattningsmöjligheter.

"Sjelva Tornet uppfört av kullrig Gråsten ser icke särdeles varaktigt ut emot Canonad" skrev en utlänning om Dalarö skans kring 1750.


Ornö
är den största ön i södra skärgården, 15 km lång och 5 km bred. Hit kan man ta sig med båtfärja från Dalarö. Kommer man med skärgårdsbåt finns det många bryggor att välja mellan. Det bor ca 175 personer på ön idag, men på storhetstiden under 1930-talet bodde 430 permanent på ön. Gruvdrift var huvudnäringen då.

Kyrkan ligger vid Kyrkviken och är en träkyrka från 1886. I den gamla sockenstugan från 1700-talet finns Ornö museum med bl a utställning om skärgårdshem från mitten av 1800-talet. Det finns flera naturområden att besöka med bl a rik orkidé-flora t ex Svinåker, Fiversätra och Lustehagen. Fiskgjuse, havsörn och berguv finns på ön. Man kan också ta sig till Ornö huvud med sina spektakulära bergarter. Gruvor finns det en hel del, den som fanns kvar i drift längst fanns kvar in på 1960-talet. Stora Sandböte ligger utanför Kyrkviken och är ett välbevarat skärgårdstorp med båtbyggarverkstad på en egen ö.


Muskö
Hit kommer man genom Sveriges längsta biltunnel, 3 km lång,  som tar en från fastlandet över till ön, tunneln blev klar 1964. En del av ön upptas av Muskö örlogsbas, som flyttade hit 1969, i samma veva som man utrymde Skeppsholmen inne i Stockholm. Här finns nu Stockholms största docka för båtar, och även icke militära fartyg kan få service på den delen av örlogsbasen.

Övriga delen av ön ser ut som vilken skärgårdsö som helst med skärgårdsbebyggelse och lite herrgårdar och annat. Kyrkan är gjord i trä och invigdes 1630. Klockstapeln bakom är Muskös äldsta byggnadsverk, skänkt av hovjunkaren baron Alexander enligt inskriften. Hembygdsföreningen har sitt tillhåll och museum på Grytholmen. Ludvigsberg är en herrgård från 1886, numera hotell- och konferensanläggning, men uppförd av släkten Levin. Arbottna är värt att besöka och njuta av och Älvsnabbshamnen är en känd historisk plats, med monumentet på Kapellön från 1930 som restes till "erindran om fädrens gärning".


Utö
Med båt från Stockholm eller Årsta Havsbad kan man lätt ta sig ut till Utö där det bor ungefär 200 personer permanent. Utö var en gruvö, på 1600-talet var nio gruvor igång, men redan på 1100-talet bröts det på Utö. Gruvverksamheten var i full drift fram till 1879. Då hade fastlandets järnväg konkurrerat ut transporterna med fartyg. Malmen fraktades med båt, in till Stockholm och även till utlandet. På ön finns gruvhålen kvar sedan tiden då man bröt malm i dagbrott, det djupaste är 215 m. Det var främst järnmalm man bröt här. Runt dem låg arbetarbostäderna, bland annat tre längor med parstugor för två familjer var från 1700-talet längs Lurgatan och gatan är mer än stig än en gata. I Spruthuset finns ett museum över verksamheten. Utö.

När de första människorna kom till Utö vet man inte, men fast befolkning fanns det från år 550. Gruvperioden var lång, 700 år, därefter köptes ön av brukspatron Andersson, Plank-Anders, som lät kalhygga ön och sålde virket. Grosshandlare Levin köpte sedan ön och gjorde den till badort med omtalade gäster som Georg och Hanna Pauli, Gustaf Fröding, Gustaf Hellström, Henning Berger, Alice Lyttkens, Hasse Z ...

Värdhuset är ett begrepp i båtkretsar och Utölimpan vet väl alla vad det är. Det finns annat att upptäcka än bara samhället runt gästhamnen och Waxholmsbryggan - en cykeltur kan ta en på en upptäcksresa runt ön - cykel finns att hyra på plats. Man kan med cykeln ta sig till kyrkan som är skärgårdens största stenkyrka, byggd 1850, stenen är givetvis från ön och från gruvorna.Kvarnen på Utö är från 1791 och är en holländare, där man med en spak kan vrida takkonstruktionen, hättan med vingarna efter vindriktningen. I en liten påbyggnad finns ett vinddrivet sågverk.


Nåttrarö
Den beskrivs i 1200-talets seglingsbeskrivning och här fanns bötesberg med vårdkasar. Nåttrarö är som en stor sandlåda, sandfälten tillhör de största i Stockholms skärgård. Det finns mycket fåglar här och på de närliggande kobbarna och skären. Vill man se lite mer än sandängarna finns det jättegrytor och klapperstensfält och drottninggrottan där drottning Maria Eleonora (1599-1655) lär ha sökt skydd när hon flydde till Tyskland efter Gustav IIIs död. Bötesudden ligger längst norrut och där står idag ett röse där vårdkasen tidigare stod.

Rånö
ligger norr om Nåttrarö, vid Ålö alldeles i närheten av Utö. Badar gör man från hällar som slipats av inlandsisen. I norra delen finns hagmarker som hålls öppna av får och blomsterprakten är härlig, speciellt om våren. Under 1500-talet var det ett frälsehemman och blev senare säteri. Ryssarna brände givetvis allt i början på 1700-talet och på södra udden finns ryssugnarna, stenrösen där de bakade sitt bröd. 1910 köpte storviltjägaren Jonas Wibom Rånö gård och lät bygga en jaktvilla med utsikt mot Mysingen. Han lät plantera en märklig zoologisk trädgård och tog in djur som fasaner, rådjur, bufflar, vildsvin, irländska får, harar från Ungern ...

Kymmendö
är nog mest känd för Stindbergs Hemsöborna. Här bodde August Strindberg några år och människorna han träffade på skildrade han i boken Hemsöborna. Efter att boken kom ut var Strindberg inte välkommen tillbaka hit, men hans skrivarstuga finns kvar. Han lär ha byggt den själv med hjälp av drängarna. Ön har varit i samma släkts ägo sedan 1802 och idag bor 15 personer här, alla tillhörande ägarfamiljen..

Fjärdlång
Fjerlang, Fjellang, Fjärdlång, den långa ön i fjärran ligger vid Fjärdlångsfjärden öster om Ornö. Ön ägs av staten. Här finns många naturhamnar för båtfolket. Badstränder saknas, men det finns soliga badklippor.

Ön var bebodd redan i mitten av 1400-talet. På ön fanns ett hemman som var angivet som Gustav Vasas personliga tillhörighet. I början av 1700-talet fanns två gårdar och ett torp, man fiskade strömming som såldes till Stockholm. På våren fångade man fågel, helst Alfågel, men även Ejder och Svärta. Ryssarna brände gårdarna i början av 1700-talet och nuvarande gården byggdes strax efter deras härjningar. I början av 1800-talet köpte skeppare Blom Smådalarö, Kymmendö och Fjärdlång. Blom var nyrik efter att ha idkat sjöröveri under Napoleonkrigen. Blom bodde på Smådalarö och rodde runt till de andra öarna på inspektion. Blom dog barnlös och hans ägodelar delades mellan syskonbarnen. Systern Berg fick Fjärdlång som ansågs minst värdefull av de tre delarna. Ön kom sedan till Löwenströmska släkten och i början av 1900-talet ägdes den av Wallenberg. 1909 köpte finansmannen och konstmecenaten Ernst Thiel ön, inspirerad av Liljefors på Bullerö, men fick sälja redan 1921. Den Thielska villan är idag ett skärgårdsvandrarhem och ett centrum på ön. Sedan 1985 är ön ett naturreservat.


Huvudskär
Huvudskär är egentligen en egen liten arkipelag med 150-300 öar, kobbar och skär. Huvudskär ligger i yttersta havsbandet och är det sista av Södertörn innan Östersjön tar vid. Öarna har ingen fast befolkning längre. Det är dock gammal fångstplats som var befolkad från 1400-talet in på 1900-talet. Fyrfolket finns fortfarande på huvudön, Ålandsskär, men annars är det mest turister och naturnjutare. Här drar flyttfåglarna förbi, sälar kan ligga och dåsa på en kobbe... Man kan hyra stugor på ön för kortare tider eller bo i det gamla Tullhuset som är ett vandrarhem..